Ст 134 135 гпк

Гражданский процессуальный кодекс Украины (ГПК Украины)

Стаття 134. Заява про забезпечення доказів

1. У заяві про забезпечення доказів повинні бути зазначені: докази, які необхідно забезпечити; обставини, що можуть бути підтверджені цими доказами; обставини, які свідчать про те, що подання потрібних доказів може стати неможливим або ускладненим, а також справа, для якої потрібні ці докази або з якою метою потрібно їх забезпечити.

2. До заяви про забезпечення доказів, яка не відповідає вимогам цієї статті, застосовуються наслідки, встановлені статтею 121 цього Кодексу.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 134 Цивільного процесуального кодексу України

1. Забезпечення доказів відбувається за зверненням зацікавленої особи, яке оформляється у вигляді письмової заяви. Заява повинна відповідати вимогам коментованої статті. Як зазначено у постанові Пленуму Верховного Суду України N 5 від 12.06.2009 р. «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду» у заяві про забезпечення доказів повинні бути зазначені всі відомості, визначені частиною першою статті 134 ЦПК, а в разі невідповідності заяви цим вимогам застосовуються наслідки, встановлені частинами першою і другою статті 121 ЦПК. Така заява розглядається протягом п’яти днів з дня її надходження з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, однак їх явка не є обов’язковою. Зокрема, в ній повинно бути зазначено:

— докази, які необхідно забезпечити. Заявник повинен навести конкретні засоби доказування, які слід забезпечити (показання свідка, письмові або речові докази, висновок експерта);

— обставини, що можуть бути підтверджені доказами, які необхідно забезпечити. Ці обставини повинні входити до предмета доказування у справі;

— обставини, які свідчать про те, що подання потрібних доказів може стати неможливим або ускладненим. Звертаємо увагу, що закон не вимагає подання доказів, які підтверджують ці обставини. Тому ця вимога буде вважатися дотриманою, якщо про ці обставини зазначено у тексті заяви про забезпечення доказів;

— справа, для якої потрібні ці докази або з якою метою потрібно їх забезпечити. Заявник повинен хоча б в загальних рисах визначити підстави та предмет майбутнього позову і обґрунтувати, чому заява про забезпечення доказів подається до подання позовної заяви.

Крім того, в заяві потрібно обґрунтувати обставини, які не залежать від волевиявлення особи чи перебувають поза межами її контролю чи правомірного впливу і які свідчать про те, що подання потрібних доказів може стати неможливим або ускладненим.

Окрім цього, в заяві зазначаються також типові для всіх процесуальних документів реквізити: суд, до якого подається клопотання, суддя, у провадженні якого знаходиться відповідна справа, найменування заявника, інших осіб, які беруть участь у справі, дата подання заяви та підпис.

Наявність усіх вищезазначених відомостей в заяві про забезпечення доказів допоможе суду легше зорієнтуватися в порушеному питанні і унеможливити безпідставне втручання в особисте життя громадян під приводом забезпечення доказів.

2. У випадку недотримання усіх вимог, встановлених ст. 134 ЦПК, суддя в порядку ст. 121 ЦПК постановляє ухвалу про залишення відповідної заяви без руху та надає особі, яка подала заяву, строк для усунення недоліків. У випадку неусунення недоліків вчасно заява вважається неподаною і повертається.

3. Заява про забезпечення доказів у цивільних справах реєструється в журналі обліку заяв про забезпечення позову, доказів у цивільних справах та в алфавітному покажчику цивільних справ. До алфавітного покажчика цивільних справ заносяться дані як про заявника, так і про особу, стосовно якої просять ужити запобіжних заходів. У цьому журналі та алфавітному покажчику реєструються заяви, що надійшли до подання позовної заяви.

Господарський процесуальний кодекс України
Стаття 134. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом

1. У разі неподання письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, без поважних причин або без повідомлення причин, суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження судом.

2. В ухвалі про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом зазначаються:

1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, в якої знаходиться доказ, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, номери засобів зв’язку та адреса електронної пошти, за наявності;

2) назва або опис письмового, речового чи електронного доказу;

3) підстави проведення його тимчасового вилучення;

4) кому доручається вилучення.

3. Ухвала про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом є виконавчим документом, підлягає негайному виконанню та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.

Гражданский процессуальный кодекс Украины
Статья 134. Предварительное определение суммы судебных расходов

1. Вместе с первым заявлением по существу спора каждая сторона подает в суд предварительный (ориентировочный) расчет суммы судебных расходов, которые она понесла и которые ожидает понести в связи с рассмотрением дела.

2. В случае непредставления стороной предварительного расчета суммы судебных расходов суд может отказать ей в возмещении соответствующих судебных расходов, за исключением суммы уплаченного ею судебного сбора.

3. Предварительный расчет размера судебных расходов не ограничивает сторону в доведении другой фактической суммы судебных расходов, подлежащих распределению между сторонами по результатам рассмотрения дела.

4. Суд может предварительно определить сумму судебных расходов (кроме расходов на профессиональную юридическую помощь), связанных с рассмотрением дела или определенной процессуальным действием. Такая предварительно определена судом сумма не ограничивает суд при окончательном определении суммы судебных расходов, подлежащих распределению между сторонами по результатам рассмотрения дела.

Статья 134 ГПК РФ. Отказ в принятии искового заявления

Новая редакция Ст. 134 ГПК РФ

1. Судья отказывает в принятии искового заявления в случае, если:

1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке; заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов другого лица государственным органом, органом местного самоуправления, организацией или гражданином, которым настоящим Кодексом или другими федеральными законами не предоставлено такое право; в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя;

2) имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон;

3) имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

2. Об отказе в принятии искового заявления судья выносит мотивированное определение, которое должно быть в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд вручено или направлено заявителю вместе с заявлением и всеми приложенными к нему документами.

3. Отказ в принятии искового заявления препятствует повторному обращению заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям. На определение судьи об отказе в принятии заявления может быть подана частная жалоба.

Комментарий к Статье 134 ГПК РФ

1. Пункт 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ называет три самостоятельных основания к отказу в принятии искового заявления. Во-первых, если рассмотрение заявления не подведомственно судам общей юрисдикции. В законе это основание к отказу в принятии искового заявления сформулировано менее удачно, чем в ст. 129 ГПК РФ РСФСР 1964 г. Что означает: «поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке»? Очевидно, иным судебным порядком является уголовное, административное, конституционное судопроизводство, однако ни одно из них не является исковым. В то же время гражданским судопроизводством в соответствии с ч. 2 ст. 118 Конституции является производство, в том числе исковое, в арбитражных судах. Однако нет сомнений в обязательности отказа в принятии искового заявления, если его рассмотрение и разрешение отнесено к ведению арбитражного суда. Следует отметить, что при обращении в суд с заявлением, в котором объединены несколько связанных между собой исковых требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие — арбитражному суду, все они подлежат рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции (см. комментарий к ст. 22).

Второе из названных в п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ оснований к отказу в принятии искового заявления не связано с отсутствием у истца права на обращение в суд. Оно применяется, если в суд в защиту прав, свобод или интересов другого лица обращается от своего имени орган публично-правового образования, организация или гражданин, не наделенные правом на такое обращение федеральным законом, вопреки ч. 1 ст. 46 ГПК. По аналогии рассматриваемое основание к отказу в принятии искового заявления применяется, если с ним обращается прокурор, не наделенный соответствующим полномочием.

Последнее из названных в п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ оснований не имеет отношения к исковому производству. Речь явно идет о заявлениях об оспаривании нормативных и ненормативных правовых актов. Хотя, строго говоря, оно не может применяться и при решении вопроса о принятии заявлений об оспаривании названных выше правовых актов, так как из содержания ч. 1 ст. 251 и ч. 1 ст. 254 ГПК РФ следует, что для его положительного решения достаточно того, что заявитель считает свои права и свободы нарушенными. Представляется, что ВС РФ в Постановлениях Пленума от 29.11.2007 N 48 и от 10.02.2009 N 2 вышел за пределы официального толкования норм гл. 24 и 25 ГПК РФ, разъяснив судам их обязанность отказать в принятии заявления на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, если оспариваемый акт очевидно не затрагивает права и свободы заявителя. Правильность позиций авторов, отрицающих допустимость отказа в принятии заявления по рассматриваемому основанию, подтверждается в актах КС РФ . КС РФ настаивает на недопустимости определения судьей наличия или отсутствия содержания прав и обязанностей заявителя и других лиц при решении вопроса о принятии заявления без проведения судебного заседания с участием заинтересованных лиц.
———————————
См.: Определения КС РФ от 08.07.2004 N 238-О, от 20.10.2005 N 513-О, от 24.01.2006 N 3-О.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ основанием к отказу в принятии искового заявления является недопустимость принятия искового заявления и возбуждения производства по гражданскому делу при наличии вступившего в законную силу решения суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям или определения суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от тождественного иска или утверждением мирового соглашения сторон по тождественному иску. К изложенному следует добавить, что основанием к отказу в принятии иска является наличие вступившего в законную силу определения суда о прекращении производства по тождественному иску и по другим основаниям, названным в ст. 220 ГПК РФ, в соответствии со ст. 221 ГПК.

Основанием к отказу в принятии искового заявления в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ является наличие ставшего обязательным для сторон принятого по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решения третейского суда, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

Отказ в принятии иска связан с установлением наряду с тождеством исков следующих дополнительных условий, установленных ст. 42 ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»:

а) действительность заключенного между сторонами соглашения о передаче дела на разрешение третейского суда;

б) соответствие состава третейского суда требованиям закона;

в) уведомление стороны, против которой принято решение третейским судом, об избрании (назначении) третейских судей, времени и месте заседания третейского суда;

г) подведомственность спора, по которому принято решение, третейским судам;

д) соответствие решения третейского суда основополагающим принципам российского права.

Следует заметить, что в третейском соглашении может быть предусмотрено, что решение третейского суда является окончательным, т.е. не подлежит оспариванию. Однако при выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда проверке подлежат те же условия, что и при оспаривании решения третейского суда (сравните ст. 421 и ст. 426 ГПК РФ). Этим объясняется включение в содержание п. 3 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ в качестве условия, исключающего отказ в принятии заявления, наличия отказа компетентного суда в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

2. Часть 2 ст. 134 ГПК РФ обязывает суд вынести определение об отказе в принятии искового заявления и либо вручить его заявителю лично, либо направить по почте вместе с исковым заявлением и приложенными к нему документами.

3. Часть 3 ст. 134 ГПК РФ содержит дополнительное к обстоятельствам, указанным в п. 1 — 3 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, основание к отказу в принятии искового заявления — если имеется определение судьи об отказе в принятии тождественного иска.

Другой комментарий к Ст. 134 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации

1. Часть 1 комментируемой статьи устанавливает исчерпывающий перечень оснований для отказа в принятии искового заявления.

Судья отказывает в принятии искового заявления, если:

1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку:

а) заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке, т.е. спор подведомствен иному юрисдикционному органу (арбитражному, уставному суду, Конституционному Суду РФ и т.д.), либо предъявленное требование должно рассматриваться в порядке, установленном уголовным законодательством. По своему конституционно-правовому смыслу в системе норм действующего гражданского процессуального законодательства и с учетом правовой позиции, выраженной Конституционным Судом РФ в Постановлении от 25 января 2001 г. N 1-П «По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и Н.В. Труханова» , в Определении от 27 мая 2004 г. N 210-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Черничкина Александра Сергеевича на нарушение его конституционных прав Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 2001 года по делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 ГК Российской Федерации» , — не предполагается отказ судьи в принятии искового заявления о возмещении государством вреда, причиненного при осуществлении гражданского судопроизводства в случаях, когда спор не разрешается по существу вследствие незаконных действий (или бездействия) суда (судьи), в том числе при нарушении разумных сроков судебного разбирательства, если вина судьи установлена не приговором суда, а иным соответствующим судебным решением (Определение Конституционного Суда РФ от 5 марта 2009 г. N 278-О-П «По жалобе гражданина Ивентьева Сергея Ивановича на нарушение его конституционных прав положением пункта 1 части первой статьи 134 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» );
———————————
СЗ РФ. 2001. N 7. Ст. 700.

Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. N 6.

Вестник Конституционного Суда РФ. 2009. N 5.

б) заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов другого лица государственным органом, органом местного самоуправления, организацией или гражданином, которым ГПК РФ или другими федеральными законами такое право не предоставлено (см. комментарий к ст. 46 ГПК);

в) в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают прав, свобод или законных интересов заявителя (т.е. оспариваемый ненормативный акт не влечет непосредственно для заявителя каких-либо правовых последствий (см. Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 7 октября 1999 г. N КАС99-275 ).

Комментируемый перечень сформулирован как исчерпывающий;

2) имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон.

Под решением (определением) суда в данной норме следует понимать решения (определения) суда как органа по отправлению правосудия (суд общей юрисдикции, мировой судья).

Применительно к актам иностранных судов ГПК содержит специальную норму, устанавливающую обязанность суда в Российской Федерации отказать в принятии искового заявления к производству, если имеется решение суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, принятое иностранным судом, с которым имеется международный договор РФ, предусматривающий взаимное признание и исполнение решений суда (ч. 1 ст. 406 ГПК). Законодатель в комментируемой норме также указывает на мировое соглашение. Если имеется вступившее в законную силу определение суда о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения сторон, то вне зависимости от того, кто предъявляет новый иск (истец или ответчик), суд обязан отказать в приеме искового заявления. При установлении тождества оснований исков сравниваться должны конкретные юридические факты, изложенные в исковом заявлении, с фактами, на которые истец ссылался в первоначальном иске. Тождество оснований будет иметь место, если все фактические обстоятельства, на которые истец ссылается в новом исковом заявлении, входили ранее в основание иска, по которому уже был принят судебный акт;

3) имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. В противном случае несогласный с решением третейского суда истец всегда мог бы инициировать тождественный иск в суде общей юрисдикции.

Если на момент предъявления иска решение (определение) третейского суда еще не вынесено, применяются нормы о возвращении искового заявления (п. 5 ч. 1 ст. 135 ГПК).

2. Об отказе в принятии искового заявления судья выносит мотивированное определение, указывая конкретное основание, предусмотренное ч. 1 комментируемой статьи.

Законодатель установил пятидневный срок, в течение которого суд должен вынести указанное определение и вручить его (либо направить по почте) заявителю вместе с заявлением и всеми приложенными к нему документами.

3. В ч. 3 комментируемой статьи сформулировано основное процессуальное последствие вынесения определения об отказе в принятии искового заявления — исключается возможность повторного обращения заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям.

Обобщение кассационной и надзорной практики по применению статей 134, 135, 136 ГПК РФ

Обобщение кассационной и надзорной практики
по применению статей 134, 135, 136 ГПК РФ

Возбуждение гражданского дела — это самостоятельная стадия процесса, первое и очень важное звено в системе процессуальных действий, обеспечивающих движение дела.

В соответствии со ст. 133 ГПК РФ судья действует на этой стадии единолично. От правильности действий и решений судьи в этой стадии зависит, будет ли фактически реализовано право заинтересованного лица на судебную защиту.

Закон предоставляет широкую возможность обращения в суд заинтересованным лицам в случае нарушения их прав и свобод. Обращение в суд реализуется путем подачи искового заявления заинтересованным лицом, либо подачей заявления по делам неискового производства. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ N 8 от 31 октября 1995 года «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» указывается, что, поскольку Конституция гарантирует каждому право на судебную защиту его прав и свобод, суды обязаны обеспечить надлежащую защиту прав и свобод человека и гражданина путем своевременного и правильного рассмотрения дела.

Согласно ст. 133 ГПК РФ судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда и вынести одно из следующих определений:

— о принятии искового заявления, если оно соответствует требованиям ст. 131 , 132 ГПК РФ;

— об оставлении искового заявления без движения, если имеются основания, предусмотренные ст. 136 ГПК РФ;

— о возвращении искового заявления при наличии оснований, предусмотренных ст. 135 ГПК РФ;

— об отказе в принятии искового заявления в соответствии со ст. 134 ГПК РФ.

Изучение судебной практики показывает, что институты отказа в принятии искового заявления, оставления искового заявления без движения и возвращения искового заявления достаточно широко применяются в судебной деятельности, судами в целом нормы ст. 134 , 135 , 136 ГПК РФ применяются правильно.

В то же время суды допускают ошибки в стадии принятия заявлений, наиболее характерными из которых являются: нечеткое определение оснований для отказа в принятии исковых заявлений либо для их возвращения, смешивание понятий возвращения заявлений и отказа в принятии, нарушение правил подведомственности, подсудности.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в принятии искового заявления указан в ст. 134 ГПК РФ, и их наличие препятствует повторному обращению заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ судья отказывает в принятии заявления, если заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

ОАО «И» обратилось в районный суд с заявлением об отсрочке исполнения решений межрайонной инспекции по налогам и сборам о взыскании налога и пени. Определением Кораблинского районного суда исполнение постановлений налогового органа отсрочено на 6 месяцев.

Указанное определение постановлением президиума областного суда отменено с прекращением производства по делу, поскольку указанная категория дел относится к компетенции налоговых органов.

Нередко, придя к выводу о подведомственности дела арбитражному суду, вместо отказа в принятии заявления, суды выносили определения о возвращении, что является неправильным.

М. обратился в Сасовский районный суд с иском к В. и др. и ОАО «С» о признании за ним права собственности на акции. Придя к правильному выводу о том, что возник экономический спор, подведомственный арбитражному суду, вместо отказа в принятии, судья ошибочно постановил определение о возвращении заявления, в связи с чем определение подлежало отмене.

Между тем вопросы подведомственности указанного спора разъяснялись не раз. В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 20 января 2003 года уделено внимание подведомственности как одной из наиболее важных предпосылок права на предъявление иска и в связи с этим даны соответствующие разъяснения судам.

В отдельных случаях вместо отказа в принятии заявления судьями были постановлены определения об оставлении заявления без движения.

Я. обратился в Московский районный суд с заявлением об отмене Постановления N 161 Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области о привлечении его к административной ответственности.

Судья оставил заявление Я. без движения, предложив ему представить в суд в соответствии со ст. 131 ГПК РФ заявление, в котором указать правоотношения и нормативные акты, в соответствии с которыми заявлены требования, и которые суд должен будет применить.

Однако, как усматривается из материалов дела, обжалуемое Я. постановление вынесено при разрешении административных правоотношений, поэтому спор не может быть рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства. Я. вправе обжаловать указанное постановление в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

При таких обстоятельствах определение судьи не могло быть признано законным и обоснованным и подлежало отмене.

По общему правилу, в соответствии с принципом диспозитивности инициатива в возбуждении гражданского дела должна принадлежать самому заинтересованному лицу. И лишь в случаях необходимости охраны государственных и общественных интересов, защиты прав, свобод и законных интересов лиц, не имеющих достаточных возможностей для реализации права на судебную защиту, в силу требований федерального закона гражданское дело может быть возбуждено по заявлению прокурора, государственного органа, органа местного самоуправления, организации или гражданина, которые сами субъектами спорного материального правоотношения не являются, но тем не менее обращаются в суд от своего имени ( ст. 45 , 46 ГПК РФ). Если заявление в защиту прав другого лица подано лицом, не наделенным законом таким полномочием, судья обязан отказать в принятии заявления на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ.

Прокурор Московского района г. Рязани обратился в суд с иском в интересах несовершеннолетней Г., 1995 года рождения, о лишении родительских прав Г.

Отказывая прокурору в принятии заявления по п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, судья указал, что у несовершеннолетней имеется мать, которая не лишена родительских прав.

Отменяя указанное определение, судебная коллегия указала следующее.

Круг лиц, по заявлениям которых судами рассматриваются дела о лишении родительских прав, определен ст. 70 Семейного кодекса РФ. К их числу относится и прокурор. Исходя из норм материального права, прокурор всегда вправе предъявить требование о лишении родительских прав в защиту прав и интересов ребенка, независимо от того, имеется ли у него другой родитель, не лишенный родительских прав, поэтому вывод суда об отсутствии у прокурора прав на предъявление иска является неправильным, и оснований для отказа в принятии заявления у судьи не имелось.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, судья должен отказать в принятии искового заявления, если имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон.

Тождественность исков означает, что иски имеют одинаковый предмет, основания и субъектный состав.

С.З. обратилась в Рязанский районный суд с иском к С.Ю. о признании недействительным заявления истца об отказе от наследства.

Отказывая С. З. в принятии искового заявления, судья исходил из тождественности по субъектам, предмету и основаниям заявленных истицей требований ее иску к С.Ю. о признании недействительным отказа в принятии наследства, рассмотренному судом.

Между тем, ранее С.З. в качестве основания заявленного искового требования указывала на совершение сделки под влиянием обмана со стороны ответчицы и просила признать сделку недействительной в порядке ст. 179 ГК РФ.

В новом исковом заявлении С.З. ссылалась на ничтожность той же сделки, как несоответствующей требованиям закона — ч. 2 ст. 1158 ГК РФ и просила применить последствия недействительности ничтожной сделки в соответствии со ст. 166 , 168 ГК РФ.

При таких обстоятельствах постановленное судьей определение не могло быть признано законным.

Т. обратился в Октябрьский районный суд с иском к ОАО «Р» об оплате вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Отказывая Т. в принятии искового заявления, судья исходил из того, что заявленные требования тождественны исковым требованиям об оплате времени вынужденного прогула и компенсации морального вреда, ранее рассмотренным судом.

Вместе с тем, из содержания искового заявления усматривалось, что требования, ранее рассмотренные судом, охватывали период с 30 апреля 2004 года по 3 августа 2004 года, заявленные же требования относились к периоду с 4 августа 2004 года по 15 сентября 2004 года.

Следовательно, предмет иска не являлся аналогичным, требования не были тождественны, поэтому вывод суда о том, что имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, не соответствовал представленным материалам, а определение судьи подлежало отмене.

Основания для возвращения искового заявления указаны в ст. 135 ГПК РФ. Возвращение искового заявления, в отличие от отказа в принятии искового заявления, не препятствует повторному обращению истца в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям, если истцом будет устранено допущенное нарушение.

Р. обратилась в Октябрьский районный суд с иском к С. о взыскании долга по договору займа и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Возвращая исковое заявление истцу, судья исходил из того, что права истицы не нарушены, ссылаясь при этом на ст. 135 ГПК РФ.

Отменяя постановленное определение, судебная коллегия указала, что основание, по которому судья возвратила исковое заявление истице, не предусмотрено ст. 135 ГПК РФ, в связи с чем правовых оснований для возвращения искового заявления Р. у судьи не имелось.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ основанием для возвращения искового заявления является несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора.

Возвращение искового заявления в связи с несоблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора возможно лишь в том случае, когда досудебный порядок разрешения спора предусмотрен законом как обязательный.

Л. и Л. обратились в Железнодорожный районный суд г. Рязани с иском к администрации г. Рязани о признании права собственности на земельный участок в соответствии с п. 5 ст. 20 ЗК РФ.

Возвращая Л. исковое заявление, судья полагал, что в данном случае в силу требований ст. 28 п. 3 Земельного кодекса РФ предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора.

Однако с таким выводом согласиться нельзя, поскольку в ст. 59 Земельного кодекса РФ указано, что признание права на земельный участок осуществляется в судебном порядке.

Необходимость соблюдения предварительного досудебного порядка урегулирования данного спора законом не установлена, в связи с чем судья необоснованно возвратил заявление Л.

Анализ судебной практики показывает, что судами допускаются нарушения, связанные с незаконным возвращением искового заявления по причине неправильного определения судом подсудности дела.

В. обратилась в Чучковский районный суд с иском о признании утратившим право на жилую площадь и выселении В.

Определением судьи исковое заявление возвращено за неподсудностью дела районному суду ввиду подсудности мировому судье.

Отменяя определение, судебная коллегия указала, что в ст. 23 ГПК РФ указаны категории дел, которые в качестве суда первой инстанции рассматривает мировой судья. Заявленный В. иск не отнесен нормами процессуального права к требованиям, рассматриваемым мировым судьей, в связи с чем выводы определения не соответствуют требованиям закона.

К. обратился в Путятинский районный суд с иском к Я. о взыскании задатка и долга.

Возвращая К. исковое заявление, судья исходила из того, что дело неподсудно Путятинскому районному суду, поскольку, по мнению судьи, из содержания представленных документов следует, что надлежащим ответчиком является Ц., проживающий в г. Шацке.

Однако, как следует из искового заявления, К. предъявил требования о взыскании суммы к Я., проживающей в с. Караулово Путятинского района Рязанской области, т.е. с соблюдением правил подсудности, установленных ст. 28 ГПК РФ, других лиц в качестве ответчика не указано.

Согласно ст. 39 ГПК РФ право изменения основания и предмета иска, увеличения либо уменьшения размера требований принадлежит только истцу. В силу принципа диспозитивности право указания ответчика и предъявления требований к определенному лицу также принадлежит только истцу. Замена ответчика на надлежащего возможна лишь на стадии подготовки дела либо во время разбирательства в суде первой инстанции и лишь с согласия истца ( ст. 41 ГПК РФ).

При таких обстоятельствах у суда не имелось оснований для возвращения заявления как неподсудного Путятинскому районному суду.

Требование п. 4 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ о возвращении заявления, когда оно не подписано или когда от имени заинтересованного лица оно подписано и подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание и предъявление в суд, обусловлено тем, что гражданский процесс в силу принципа диспозитивности по общему правилу может возникнуть лишь в результате волеизъявления заинтересованного лица. При отсутствии полномочий у представителя дееспособного лица нет оснований для вывода о наличии такого волеизъявления.

Г., Б., Ф. обратились в Железнодорожный районный суд г. Рязани с иском к Рязанскому областному отделению общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» о признании решений 11 конференции от 20.04.2005 незаконными.

Судья возвратил исковое заявление на основании п. 4 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ.

Из содержания искового заявления усматривается, что истцы обратились в суд с иском в связи с нарушением, по их мнению, прав всех членов Советского и Октябрьского отделения Рязанского областного отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов». Однако не имелось оснований полагать, что исковое заявление подписано и подано лицами, не имеющими полномочий на его подписание и предъявление в суд. В заявлении истцами указаны Г., Б., Ф., заявление подписано и не имелось сведений о том, что подписи не принадлежат истцам.

При таких обстоятельствах выводы суда о наличии оснований для возврата искового заявления не соответствуют п. 4 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, а определение подлежало отмене.

В. обратился в Октябрьский районный суд с иском к ГСК «О» о применении последствий ничтожной сделки и взыскании процентов за неосновательное завладение чужими денежными средствами, пользование ими и уклонение от их возврата.

Судья возвратил исковое заявление как поданное и подписанное лицом, не имеющим полномочий на его подписание и предъявление.

Судебная коллегия отменила определение судьи, указав, что из искового заявления усматривается, что его форма и содержание не соответствуют требованиям ст. 131 , 132 ГПК РФ, однако не имеется оснований полагать, что оно подписано и подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание и предъявление в суд. В заявлении истцом указан В., заявление подписано и не имеется сведений о том, что подпись не принадлежит истцу.

Судья, установив, что исковое заявление подано в суд без соблюдения требований, установленных в ст. 131 и 132 ГПК РФ, выносит определение об оставлении заявления без движения, о чем извещает лицо, подавшее заявление, и предоставляет ему разумный срок для исправления недостатков.

Часть 1 ст. 136 ГПК РФ устанавливает основания для оставления искового заявления без движения, которые носят исчерпывающий характер и не подлежат расширительному толкованию:

1) несоблюдение требований о форме и содержании искового заявления, установленных ст. 131 ГПК РФ;

2) несоблюдение требований о прилагаемых к исковому заявлению документах ( ст. 132 ГПК РФ).

Анализ судебной практики показал также, что не во всех случаях суды обоснованно оставляют исковые заявления без движения.

П. обратилась в Октябрьский районный суд с иском к Б. о взыскании долга по договору займа.

Оставляя исковое заявление без движения как не соответствующее требованиям ст. 131 ГПК РФ, судья в определении указал, что из приложенной к заявлению ксерокопии расписки следует, что «речь идет не о получении денег в долг, а о выплате стоимости однокомнатной квартиры», в связи с чем предложил истице уточнить свои исковые требования.

Между тем в соответствии с принципом диспозитивности истцу принадлежит право определить предмет иска (материально-правовое требование к ответчику) и основания иска (обстоятельства, на которых основаны требования). Уточнение и определение имеющих значение для дела обстоятельств, предмета доказывания, материального закона, подлежащего применению при разрешении спора, установление правоотношений сторон является обязанностью суда и производится в стадии подготовки дела к судебному разбирательству, которая может иметь место только после принятия искового заявления.

Р-н обратился в Советский районный суд г. Рязани с иском к Е., Ж., П., Б., Л., Л., К., Ж. о признании права собственности на домовладение, изменение долей домовладения и выделе доли в натуре.

Оставляя исковое заявление без движения, судья исходил из того, что истец обращается фактически с двумя самостоятельными исковыми требованиями: о признании права собственности на самовольную постройку, изменение долей домовладения, а также о выделении ему доли в домовладении в натуре, которые не могут быть рассмотрены в одном производстве, в связи с чем предложил истцу уточнить исковые требования.

Судебная коллегия, отменяя определение, указала, что указанные обстоятельства по смыслу ст. 136 ГПК РФ не являются основаниями для оставления заявления без движения.

Вопросы объединения или разъединения нескольких исковых требований разрешаются самим судьей в порядке ст. 151 ГПК РФ.

Исковое заявление должно содержать сведения, необходимые для рассмотрения дела и установления контакта со всеми участвующими в деле лицами. Перечень этих сведений четко перечислен в ст. 131 ГПК РФ, и отсутствие одного из них может послужить основанием для оставления заявления без движения. Так например, в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ в исковом заявлении должны быть указаны доказательства, подтверждающие изложенные истцом обстоятельства дела, на которых он основывает свои требования. При этом необходимо различать указание на доказательства в исковом заявлении и их реальное представление в суд. Если первое требование относится к содержанию искового заявления и его неисполнение может послужить основанием для оставления искового заявления без движения, то представление доказательств в суд связано с реализацией истцом принципа состязательности гражданского судопроизводства, в силу которого сторона свободно распоряжается доказательствами и по своему усмотрению решает вопрос об их представлении в суд. Пассивность стороны при предъявлении доказательств и доказывании своей позиции в процессе влечет для нее неблагоприятные последствия при разрешении дела по существу, а не оставление искового заявления без движения.

Ч. обратился в суд к ТД «В» с иском о признании недействительным решений общих собраний ТД «В».

Оставляя исковое заявление Ч. без движения, судья сослался на то, что оно оформлено не в соответствии с требованиями ст. 131 , 132 ГПК РФ и просил указать, в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца принятыми решениями и приобщить документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

Судебная коллегия с таким выводом судьи не согласилась и, отменяя определение, указала, что из искового заявления Ч. следует, что требования ст. 131 ГПК РФ, предъявляемые к форме и содержанию искового заявления, им выполнены. В соответствии со ст. 132 ГПК РФ к исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования. Однако характер и содержание прилагаемых документов зависят от основания иска. В исковом заявлении необходимо указывать доказательства, подтверждающие обстоятельства, изложенные истцом в обоснование своих требований, однако их представление является правом истца.

При таких обстоятельствах вывод суда о несоответствии искового заявления Ч. требованиям ст. 131 , 132 ГПК РФ и оставлении его без движения являлся ошибочным.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии запрещены.